1. Wstęp

RealKapital Szczecin II Sp. z o. o.(„RealKapital Szczecin II”) przetwarza Państwa dane osobowe, jeśli: wchodzicie na naszą stronę internetową www.piastowofficecenter.pl i aplikacje, jeżeli zapewniamy Państwu nasze produkty lub usługi lub Państwa organizacji, przez którą są nam Państwo znani, jeśli odwiedzacie nasze centra handlowe lub uczestniczycie w naszych imprezach lub kampaniach marketingowych. RealKapital Szczecin II Sp. z o. o. przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności Państwa danych osobowych i wykorzystuje te dane w sposób zgodny z prawem oraz odpowiedzialny, w tym z uregulowaniami w zakresie prywatności.

W niniejszej Polityce Prywatności opisujemy kim jesteśmy, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe, w jaki sposób możecie Państwo zrealizować swoje prawo do prywatności, a także przedstawiamy wszelkie inne informacje, które mogą Państwa dotyczyć.

Dokładamy najwyższych starań, by przekazywać Państwu wszystkie informacje w czytelnym formacie. Jeśli jednak po przeczytaniu Polityki Prywatności będziecie mieć Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące naszego korzystania z Państwa danych osobowych, możecie oczywiście zawsze skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych poniżej.

Stale rozwijamy i ulepszamy nasze produkty i usługi, co może powodować pewne zmiany w sposobie przetwarzania danych osobowych. Dopilnujemy, by odzwierciedlać te zmiany w niniejszej Polityce Prywatności. Zechcemy Państwa, do jej regularnego przeglądania, aby zapoznać się z najaktualniejszymi modyfikacjami. Na końcu niniejszej Polityki Prywatności znajduje się informacja o dokonaniu ostatniej zmiany w Polityce Prywatności.

Możemy używać plików cookies i podobnych technologii. Więcej informacji na temat sposobu używania przez nas plików cookies można znaleźć w Informacjach o Plikach Cookies.

2. Kim jesteśmy?

RealKapital Szczecin II jest spółką będącą właścicielem centrum biurowego Piastów Office Center w Szczecinie. Nasza siedziba znajduje się pod adresem: ul. Skaryszewska 7, 03-802 Warszawa. Dodatkowe informacje o danych kontaktowych RealKapital Szczecin II można znaleźć w punkcie “Więcej informacji?”.

3. Do jakich danych osobowych Polityka Prywatności ma zastosowanie?

Wszystkie dane osobowe, które są gromadzone, składowane, udostępniane, przesłane lub w inny sposób używane w odniesieniu do strony internetowej , jej aplikacji, centrów biurowych, produktów i usług w Polsce objęte są niniejszą Polityka Prywatności. Obejmują one między innymi dane osobowe (w dowolnej postaci) naszych inwestorów, kandydatów, partnerów biznesowych, najemców, klientów, którym Realkapital Szczecin II zapewnia produkty i usługi, a także dostawców, odwiedzających i innych osób.

4. Co to są dane osobowe?

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby żyjącej, a także poszczególne elementy informacji, które – po zebraniu ich razem – mogą doprowadzić do identyfikacji konkretnej osoby.
Przekazujecie nam Państwo dane osobowe, jeśli: jesteście naszymi klientami, jeśli dostarczamy Państwu produkty lub usługi, jeśli jesteście odwiedzającymi nasze centra handlowe lub jeśli kontaktujecie się z nami w innym charakterze.

5. Jakie Państwa dane osobowe gromadzimy?

Jeśli chcieliby Państwo nawiązać kontakt z Realkapital Szczecin II lub jeśli już mają Państwo kontakt z Realkapital Szczecin II, jesteśmy uprawnieni do gromadzenia następujących kategorii danych osobowych:

 • Dane demograficzne (imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, wiek, narodowość, stan cywilny i osoby pozostające na utrzymaniu)
 • Dane kontaktowe (imię i nazwisko, stanowisko, adres, miejsce zamieszkania, adres email, numer telefonu)
 • Dane z wniosku o pracę (CV i list motywacyjny)
 • Dane finansowe (dane rachunku bankowego, numer kredytu, numer karty kredytowej)
 • Dane firmowe (adres, numer w rejestrze handlowym, numer identyfikacji podatkowej)
 • Dane konta (nazwa użytkownika i hasło)
 • Preferencje marketingowe (czy wyraziliście Państwo zgodę na marketing bezpośredni, czy nie)
 • Dane o interakcjach (kontakt z nasza obsługa klienta lub cyfrowa lub pisemna korespondencja)
 • Identyfikatory (online), dane z przeszukiwania Internetu i dane o ruchu odwiedzających (adres IP, pliki cookies, adres MAC, zachowanie w sieci na naszych stronach internetowych i aplikacjach, zwyczaje zakupowe i lokalizacja)
 • Informacje o uczestnictwie (udział w promocjach, programach lojalnościowych, ankietach, konkursach lub imprezach towarzyskich i marketingowych)
 • Dane potrzebne ze względów bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom (oficjalna identyfikacja, nagrania z kamery)
 • Dane obrazowe (zdjęcia, nagrania video)

6. W jaki sposób gromadzimy, otrzymujemy lub generujemy Państwa dane osobowe?

Możemy przetwarzać wymienione powyżej kategorie danych osobowych otrzymane bezpośrednio od Państwa, od osób trzecich lub poprzez profilowanie i zautomatyzowane techniki podejmowania decyzji, w stopniu dozwolonym prawem.

Dane osobowe przekazane bezpośrednio przez Państwa i na Państwa temat

Niżej wymienione dane są gromadzone bezpośrednio od Państwa:

 • Dane osobowe podawane przy tworzeniu konta, używaniu naszych aplikacji, zawieraniu umowy, udziału w promocjach, programach lojalnościowych lub imprezach towarzyskich i marketingowych lub inne informacje, które Państwo wprowadzanie lub przekazujecie, korzystając z produktów lub usług Realkapital Szczecin II;
 • Państwa zachowanie w sieci na naszej stronie internetowej oraz zwyczaje zakupowe podczas uczestnictwa w naszych programach lojalnościowych;
 • Dane osobowe przekazane przez Państwa w charakterze odwiedzającego nasze centra handlowe (mogą to być informacje o ruchu, wygenerowane przy pomocy namierzania WIFI);
 • Dane osobowe, które Państwo lub organizacja, przez którą są nam Państwo znani przekazują nam, korzystając z naszych produktów lub usług oraz
 • Dane osobowe, które Państwo przekazują w korespondencji, podczas rekrutacji, w informacjach zwrotnych, uzyskiwaniu pomocy (pytania i odpowiedzi) i podczas rozwiązywania sporów.

Dane osobowe, które otrzymujemy od stron trzecich
Możemy otrzymywać (dodatkowe) dane osobowe, na przykład poprzez usługi świadczone przez osoby trzecie lub ze stron portalów społecznościowych, w zakresie w jakim jest to dozwolone prawem. Ograniczenia określone w prawie mogą, na przykład, wymagać uzyskania Państwa uprzedniej zgody.
Otrzymujemy dane osobowe od następujących osób trzecich:

 • Dane od organizacji, którym zapewniamy nasze produkty i usługi (np. właściciele centrów biurowych);
 • Informacje o spółkach i ich przedstawicielach pochodzące z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
 • Dane ze źródeł publicznych, takich jak agencje wywiadu gospodarczego (spółki specjalizujące się w opracowywaniu profilów kredytowych), rejestr podmiotów niewypłacalnych (informacja o bankructwach i ustawowych procedurach oddłużenia), listy sankcji, listy osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP), gazety, Internet lub media społecznościowe (Facebook, Instagram, YouTube, Google+ iTwitter); a także,
 • Dane od (innych) spółek, które uzyskały Państwa zgodę na gromadzenie informacji o Państwu i ich sprzedaż.

Techniki profilowania / zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Być może będziemy chcieli zwrócić się do Państwa w adekwatny i spersonalizowany sposób. Aby to stało się możliwe, Państwa dane osobowe muszą zostać przeanalizowane, by ustalić najbardziej adekwatne docelowe grupy, segment, treści, reklamy, informacje, momenty i kanały .Techniki profilowania i zautomatyzowane techniki podejmowania decyzji będą używane przez Realkapital Szczecin II tylko za Państwa wyraźną zgodą, przy czym poinformujemy Państwa o założeniach związanymi z przedmiotowymi technikami oraz o ich konsekwencjach. Jednocześnie, podejmujemy niezbędne kroki, by chronić Państwa prawa oraz zapewnić, że techniki te nie będą miały prawnego ani znacznego wpływu na Państwa .

Jeśli nie wyrażacie Państwo zgody na stosowane profilowanie Państwa danych osobowych w celu świadczenia spersonalizowanego marketingu, prosimy o kontakt z nami na dane podane w punkcie „Więcej informacji?

7. W jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 1. zawieranie umów: zawarcie i wykonanie umów z Państwem i innymi klientami, najemcami, dostawcami i partnerami (biznesowymi);
 2. komunikacja, marketing (bezpośredni) i personalizacja: utrzymanie kontaktu, promowanie i przekazywanie informacji o produktach i usługach Realkapital Szczecin II lub działalności innych podmiotów (marketing);
 3. jakość i zarządzanie: monitorowanie i usprawnianie naszych produktów i usług;
 4. czynności back office: zarządzanie fakturami i pobieraniem należności;
 5. zabezpieczenia i bezpieczeństwo: ze względu na bezpieczeństwo, wypadki, roszczenia ubezpieczeniowe, itp.; a także
 6. prawo i przepisy: przestrzeganie prawa (np. w zakresie wymogów weryfikacyjnych) lub nakazów sądowych, których Realkapital Szczecin II jest stroną.

Ujmując rzecz bardziej szczegółowo, przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

Wykonywanie umowy
Przetwarzamy Państwa dane osobowe, by przygotować, zawrzeć, wykonać i (ewentualnie) wypowiedzieć umowy , np. umowy leasingu, umowy o zarządzanie centrum biurowym, umowy kupna – sprzedaży, itp. W tym celu potrzebne nam są dane demograficzne, kontaktowe, dane spółki oraz dane finansowe.

Komunikacja, marketing (bezpośredni) i personalizacja

 • Zarządzanie relacjami z klientem – Państwa relacja z Realkapital Szczecin II jest dla nas ważna. Dlatego dokładamy najwyższych starań, by zapewnić, iż Państwa dane osobowe są poprawne i aktualne. Zarządzanie relacjami z klientem obejmuje stworzenie kontaktu i rejestrację Państwa konta jako klienta Realkapital Szczecin II. Zarządzanie obejmuje również ułatwianie udostępnienia Państwa danych kontaktowych – Realkapital Szczecin II,w celu sporządzania propozycji biznesowych i przesyłania faktur właściwemu klientowi. W tym celu gromadzimy Państwa dane demograficzne, kontaktowe i firmowe.

 

 • Obsługa i wsparcie klienta – Chcemy być w stanie pomóc Państwu tak szybko, jak to możliwe w sytuacji Państwa kontaktu z nami w celu uzyskania wsparcia lub złożenia dodatkowego wniosek lub zażalenia. Dlatego też potrzebujemy móc przetwarzać Państwa dane osobowe, tj. sporządzać notatki, a także rejestrować raporty i rozmowy telefoniczne między Państwem, a naszymi pracownikami. Zebrane w ten sposób informacje nie tylko ułatwią nam rozwiązanie Państwa pytania/problemu, ale także będą pomocne w celu podniesienia jakości naszych usług. W tym celu gromadzimy Państwa dane demograficzne, kontaktowe, firmowe, finansowe, a także Państwa wnioski lub zażalenia.

 

 • Marketing i oferty promocyjne – Jeśli jesteście już Państwo klientem Realkapital Szczecin II, albo wskazaliście, że chcecie otrzymywać informacje o produktach i usługach Realkapital Szczecin II lub o działalności innych podmiotów, możemy włączyć Państwa na listę mailingową, przy pomocy której wysyłane są: newsletter, broszury i inne informacje. Aby przesyłać takie (spersonalizowane) oferty, przetwarzamy Państwa dane demograficzne, kontaktowe i firmowe.

 

 • Uczestnictwo w programie lojalnościowym – Możemy także przetwarzać Państwa dane osobowe, jeśli zostało nam wskazane, iż chcecie Państwo uczestniczyć w programach lojalnościowych, by otrzymać spersonalizowaną ofertę i przekazywać informacje zwrotne w postaci ankiet zadowolenia lub zainteresowań klienta. W tym celu Realkapital Szczecin II gromadzi Państwa dane demograficzne, kontaktowe, finansowe, dane konta i uczestnictwa.

Jakość i zarządzanie
Przetwarzamy Państwa dane osobowe, by monitorować i podnosić jakość naszych produktów, usług, procesów i systemów, a także by informować zarząd Realkapital Szczecin II i prowadzić audyty wewnętrzne. Przykładowo Realkapital Szczecin II może używać sieci WIFI, by monitorować ruch i przepływ odwiedzających i oceniać wyniki zarządzanych przez nią centrów biurowych. W tym celu Realkapital Szczecin II gromadzi dane o interakcjach, zrachowaniach w sieci i informacje o ruchu odwiedzających.

Czynności back office
Przetwarzamy Państwa dane osobowe, by zarządzać relacjami z Państwem i spełniać wymogi wskazane w umowach. Przykładowo, klienci, którzy nie zapłacili wymaganych faktur otrzymają odpowiednie przypomnienia. Dlatego też przetwarzamy takie dane osobowe, jak: dane demograficzne, kontaktowe, kontaktowe, firmowe, finansowe oraz dane konta.

Zabezpieczenia i bezpieczeństwo
Przetwarzamy Państwa dane osobowe, by zapewnić bezpieczeństwo odwiedzających, a także by zapobiegać przestępstwom oraz je wykrywać. W tym celu, możemy używać telewizji przemysłowej (“CCTV”) podczas Państwa wizyt w obiektach Realkapital Szczecin II, zawsze w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi rejestracji obrazu. System CCTV jest dobrze zaprojektowany i używany selektywnie z zastosowaniem (uwzględnieniem) przez Realkapital Szczecin II niezbędnych środków zapobiegawczych – celem zminimalizowania nienależytego wpływu na Państwa prawo do zachowania prywatności. Informacja o monitorowaniu przy użyciu telewizji przemysłowej jest wskazana za pomocą znaków graficznych.

Prawo i przepisy
Przetwarzamy Państwa dane osobowe, by zweryfikować, czy Realkapital Szczecin II może zaakceptować Państwa jako klienta lub partnera (biznesowego), by przeciwdziałać oszustwom, prowadzić audyty, przestrzegać prawa (np. prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, podatkowego) oraz innych przepisów, a także by podejmować niezbędne działania prawne, w celu realizacji przez Realkapital Szczecin II praw i obowiązków.

8. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Aby działać zgodnie z prawem, przetwarzanie danych osobowych w pewnych (określonych powyżej) celach musi być oparte na odpowiedniej podstawie prawnej. Realkapital Szczecin II przetwarza dane osobowe na podstawie poniższych podstaw prawnych:

(1) Wykonywanie umowy (o świadczenie usługi) z Państwem
Przetwarzamy Państwa dane osobowe, które są niezbędne dla wykonywania przez nas umów zawartych z Państwem. Bez niezbędnych danych osobowych nie bylibyśmy w stanie wypełnić postanowień umów ze strony Realkapital Szczecin II.

(2) Wypełnienie obowiązku prawnego
Realkapital Szczecin II z mocy prawa związana jest obowiązkiem przetwarzania Państwa danych osobowych celem spełnienia wymogów prawa.

(3) Nasz prawnie uzasadniony interes
Realkapital Szczecin II używa Państwa danych osobowych w realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak:

 • podnoszenie jakości i efektywności usług realizowanych przez Realkapital Szczecin II;
 • ochrona interesów odwiedzających obiekty zarządzane/stanowiące własność Realkapital Szczecin II i interesariuszy;
 • wykrywanie oszustw i przypadków naruszenia bezpieczeństwa (np. na stronie internetowej i w centrach biurowych/ handlowych Realkapital Szczecin II);
 • obrona w postępowaniach sądowych;
 • przestrzeganie prawa.

(4) Państwa zgoda
Jeśli poprzednie trzy podstawy prawne nie mają zastosowania, Realkapital Szczecin II może przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie za Państwa wyrażoną z góry, jednoznaczną, wyraźną zgodą. Proszę pamiętać, że możecie Państwo zawsze wycofać udzieloną zgodę. Proszę także pamiętać, że wycofanie zgody jest możliwe tylko wówczas, gdy została ona przez Państwa udzielona, a jej wycofanie nie ma skutku retrospektywnego.

Realkapital Szczecin II przetwarza dane osobowe, jeśli są one gromadzone w celach wskazanych powyżej, w oparciu o następujące podstawy prawne:

Cel

Podstawy prawne

Wykonywanie umowy: zawieranie i wykonywanie umów z Państwem i innymi klientami, dostawcami lub partnerami (biznesowymi).

(1) Wykonywanie obowiązków z umowy (o świadczenie usług).

Komunikacja, marketing (bezpośredni) i personalizacja: utrzymywanie kontaktu, promowanie i przekazywanie informacji o produktach i usługach Realkapital Szczecin II lub o działalności innych podmiotów (marketing).

(1) Wykonywanie obowiązków z umowy (o świadczenie usług);

(3) Prawnie uzasadniony interes Realkapital Szczecin II;

(4) Państwa zgoda.

Jakość i zarządzanie: monitorowanie i usprawnianie produktów i usług Realkapital Szczecin II;

(3) Prawnie uzasadniony interes Realkapital Szczecin II;

(4) Państwa zgoda.

Czynności back office: faktury i zarządzanie należnościami;

(1) Wykonywanie obowiązków z umowy (o świadczenie usług);

(3) Prawnie uzasadniony interes Realkapital Szczecin II.

Zabezpieczenia i bezpieczeństwo: względy bezpieczeństwa, wypadki, roszczenia ubezpieczeniowe itp.

(3) Prawnie uzasadniony interes Realkapital Szczecin II.

Prawo i przepisy: przestrzeganie prawa (np. wymogów weryfikacyjnych) lub nakazów sądowych, których Realkapital Szczecin II jest stroną.

(2) Wypełnienie obowiązku prawnego;

(3) Prawnie uzasadniony interes Realkapital Szczecin II.

9. Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe osobom trzecim zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności oraz w zakresie dozwolonym prawem. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

Spółki z Grupy
Możemy przekazywać Państwa dane osobowe innym podmiotom Realkapital Szczecin II w celu zapewnienia Państwu informacji lub usług (takich jak rejestracja i wsparcie klienta), opracowywania nowych stron internetowych, aplikacji, usług, promocji i komunikatów, a także w celu zapobiegania, śledzenia i badania działań, które mogą być niezgodne z prawem, naruszeń naszych wytycznych, oszustw lub przypadków naruszeń bezpieczeństwa naszych danych.

Organy
Możemy przekazywać Państwa dane organom nadzoru, takim jak Urząd Podatkowo-Celny, policja i inne organy ustawowe. Przekazujemy Państwa dane osobowe w następującym celu:

 • by wypełnić ustawowy obowiązek, nakaz sądowy lub obowiązujące przepisy prawa; albo
 • jeśli jest to konieczne dla zapobiegania, śledzenia lub ścigania przestępstwa; albo
 • jeśli jest to niezbędne do wykonywania naszych wytycznych lub ochrony praw i swobód innych osób.

Spółki usługowe (przetwarzające dane)
Przyprowadzeniu naszej działalności, możemy korzystać ze spółek usługowych. Spółki te realizują wyłącznie nasze polecenia i są związane przez nas umownym zakazem wykorzystywania Państwa danych we własnych celach.

Inne
Każda osoba trzecia, której – za Państwa zgodą – przekazujemy Państwa dane osobowe (np. w kontekście współpracy, umowy zlecenia (lub umowy o świadczenie usług)) lub która stanowi obecnie lub będzie stanowić w przyszłości część naszej organizacji w wyniku restrukturyzacji, fuzji lub nabycia.

10. Czy Państwa dane osobowe są przekazywane poza Unię Europejską?

Państwa dane osobowe są przekazywane poza Unię Europejską. Podjęliśmy wszystkie niezbędne kroki, w celu zapewnienia, aby, ich przekazywanie było bezpieczne i mieściło się w granicach określonych prawem.

Państwa dane osobowe są przekazywane do następujących krajów poza Unią Europejską:

• Turcja;
• Ukraina;
• Stany Zjednoczone Ameryki.

Aby zapewnić należyty stopień ochrony pilnujemy, by Państwa dane osobowe były przekazywane wyłącznie w przypadku, gdy objęte są jednym z poniższych zabezpieczeń:

Decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony
Wolno nam przekazywać Państwa dane osobowe poza teren Unii Europejskiej w oparciu o tak zwaną „decyzję stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony”. Jest to decyzja Komisji Europejskiej, która stwierdza, że dany kraj zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Tarcza Prywatności UE-USA
Państwa dane osobowe są przekazywane poza teren Unii Europejskiej wyłącznie wówczas, gdy ich odbiorca lub podmiot je przetwarzający gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych, zgodny z ramami Tarczy Prywatności USA.

Standardowe klauzule kontraktowe UE i praworządność
Przekazywanie (zgodnie z prawem) danych osobowych poza teren Unii Europejskiej jest możliwe dzięki odpowiednim zabezpieczeniom stosowanym przez nas i odbiorców danych lub podmioty, które je przetwarzają. Wdrożyliśmy przedmiotowe zabezpieczenia ze względu na zasady praworządności realizowane przez Realkapital Szczecin II i nasze standardowe klauzule ochrony danych osobowych, które uzgadniamy ze wszystkimi podmiotami, które przetwarzają powierzone im dane osobowe w naszym imieniu.

11. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przechowywane tak długo, jak to konieczne w celach, dla których są one przetwarzane lub tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa. Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane w przypadku gdy odpadnie cel, dla którego były one przetwarzane, cofnięta zostanie zgoda na przetwarzanie danych osobowych lub upłynie czas wymagany na ich przechowanie.

12. Jak mogą Państwo wykonywać swe prawa prywatności?

Mają Państwo prawo zażądać dostępu wglądu do Państwa danych osobowych, a pod pewnymi warunkami, do poprawiania lub usuwania danych osobowych. Ponadto, mają także Państwo prawo do: ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, sprzeciwienia się przetwarzaniu, a także do przenoszenia danych.

Aby wykonać Państwa prawo dostępu, poprawiania lub usuwania danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwieniu się przetwarzaniu, a także aby zrealizować prawo do przenoszenia danych, należy skontaktować się z nami na dane podane w punkcie „Więcej informacji?”, który znajduje się poniżej.

Proszę pamiętać, iż jesteśmy uprawnieni do zwrócenia się do Państwa o dodatkowe informacje, by zweryfikować Państwa tożsamość.

Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać komunikatów marketing bezpośredniego, proszę skontaktować się z nami. Wszelkie niezbędne dane kontaktowe znajdują się w punkcie „Więcej informacji?”.

Wszelkie dodatkowe informacje o tym, w jaki sposób sprzeciwić się profilowaniu znajdą Państwo, w części zawierającej informacje na temat technik profilowania, o których mowa poniżej.

13. Czy mogą Państwo złożyć zażalenie?

Wszelkie zażalenia prosimy składać na adres wskazany w punkcie: “Więcej informacji?”. Zażalenie złożyć można także do odpowiedniego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Przykładowo, zażalenie można złożyć w sytuacji gdy: jeśli uważacie Państwo, że nie używamy Państwa danych osobowych z zachowaniem należytej ostrożności, albo gdy nie jesteście Państwo usatysfakcjonowani uzyskaną od nas odpowiedzią na Państwa wniosek w zakresie dostępu do Państwa danych osobowych lub ich poprawy, albo braku odpowiedzi we wskazanym terminie.

14. Więcej informacji?

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania na temat sposobu przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, na które nie odpowiedzieliśmy w niniejszej Polityce Prywatności, a także jeżeli chcieliby Państwo zrealizować swoje uprawnienia do zachowania prywatności lub złożyć zażalenie, prosimy o kontakt na poniższe dane:

MULTI POLAND SP. Z O.O. (zarządca Piastów Office Center)
Skylight Building,
Złota 59, 9 piętro
00-120 Warszawa
Polska

T. +48 22 22 22 800
E. office-pl@multi.eu

Nasz Inspektor Ochrony Danych (“IOD”): F.L.H. Gerards.

T. +31 20 2588 100
E. compliance@multi.eu